"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
อดีตผู้บังคับบัญชา มทบ.๒๓

 

อดีตผู้บัญชาการ

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓

 

  p1

 

พลตรี อุปพงศ์ โกมาสถิต

พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

         p2

 

พลตรี ภัทรชัย จิรำไพกูล

พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๘

    p3

 

พลตรี พิพัฒน์ ทองอุทัย

พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๐

  

  p4

 

พลตรี มานิต สุขเกษม

พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๒

        p5

 

พลตรี ภาณุ โกศลสิทธิ์

พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

    p6

 

พลตรี วุฒิชัย กระบวนรัตน์

พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๖

  

  p7

 

พลตรี สุรินทร์ ทานธรรม

พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

        p8

 

พลตรี สุเจตน์ วัฒนสุข

พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๗

   p9

 

พลตรี จิโรจน์ ศิริวัฒนา

พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๐

         

  p10

 

พลตรี เศรษฐศักดิ์ ปุกหุต

พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

        p11

 

พลตรี สุรพล ฤกษ์สำราญ

พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

   p12

 

พลตรี สมชาย อัครวณิชชา

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

     

 

p15

พลตรี วีระพงศ์ คงเกษม

พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

 

   Gen chaiporn1

พลตรี ไชยพร รัตแพทย์

พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

 ภทรพล2

พลตรี ภัทรพล รักษนคร

พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

 

 

 

วรทต1 

พลตรี วรทัต สุพัฒนานนท์

พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

พล.ต.ธรากฤต ทบทองสทธ 2

พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธิ์

พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

 พลตร-ชาญชย-วานเครอ 2

พลตรี ชาญชัย ว่านเครือ

พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com