"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ภารกิจหน่วย

P1000994

ภารกิจหน่วย :

๑. บังคับบัญชาจังหวัดทหารบกเลย และกำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

๒. รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้ง การศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ

๓. ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่

๔. สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่

๕. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com