"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ประวัติ มณฑลทหารบกที่ ๒๓

 

 

มณฑลทหารบกที่ ๒๓

 

ที่ตั้งหน่วย : บ้านเลขที่ ๑๐๐ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง บ้านดอนหญ้านาง ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วย มทบ.๒๓ :

 

ปี พ.ศ.๒๔๙๖ กองทัพบกได้มีคำสั่งให้ กองพันทหารม้าที่ ๖ ใน สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ย้ายที่ตั้งหน่วยจากจังหวัดนครราชสีมา ไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บ้านดอนหญ้านาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยหน่วยได้เริ่มเคลื่อนย้าย ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗

 

ปี พ.ศ.๒๔๙๙ กองทัพบกได้จัดตั้งจังหวัดทหารบกขอนแก่น เป็นหน่วยสนับสนุนกองพันทหารม้าที่ ๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ โดยให้ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๖ ทำหน้าที่ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกขอนแก่น อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาจังหวัดทหารบกขอนแก่น ได้แปรสภาพหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

 

ปี พ.ศ.๒๕๑๐ กระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือขอตั้งชื่อค่ายจังหวัดทหารบกขอนแก่นโดยขอพระราชทานนามค่ายว่า ค่ายศรีพัชรินทร ซึ่งเรียกตามพระนามขององค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 

ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับการพระราชทานนามค่ายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า ค่ายศรีพัชรินทร ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์ แด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารม้านครราชสีมา นามหน่วยเดิมของกรมทหารม้าที่ ๒ กองพันทหารม้าที่ ๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ตามประกาศแจ้งความกองทัพบก ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑

โลโก มทบ

 

ภารกิจหน่วย :

 

๑. บังคับบัญชาจังหวัดทหารบก และกำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

 

๒. รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้ง การศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ

 

๓. ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่

 

๔. สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่

 

๕. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ

 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย :

 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๓๐ ได้รับมอบภารกิจจาก กองทัพภาคที่ ๒ ให้รับผิดชอบการจัดกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจของ กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ ๒๕ มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบงานด้านการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานสำเร็จภารกิจ ได้ผลดี สมความมุ่งหมายของทางราชการ

 

หน่วยได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ ตามนโยบายของกองทัพบก และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับส่วนราชการ พลเรือน และภาคเอกชนในพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชน อย่างทันท่วงที

 

สถานที่สำคัญในหน่วย

somdeg

 

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ประดิษฐาน ณ หน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลและประชาชนทั่วไป

 

วันสถาปนาหน่วย

        วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบรอบปีที่ ๕๖


 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com