"ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์”...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ... มทบ.23 ขอต้อนรับด้วยความเคารพยิ่ง ...
ประวัติ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
ข้อมูล
วันประสูติ 1 มกราคม พ.ศ.2407

วันสวรรคต   

20 ตุลาคม พ.ศ.2462 (55 ปี)

พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชมารดา สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี

 

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทราตา ประสูติ ณ พระบรมมหาราชวัง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๐๗ ทรงได้รับพระราชทานนามว่า “พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี” ทรงเป็นพระอัครมเหสี ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทั้งยังทรงเป็นพระบรมราชชนนี แห่งพระมหากษัตริย์ ถึง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

พระองค์ทรงเป็นยอดขัตติยนารี ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญแก่ประเทศชาติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินั้น มีอเนกอนันต์ โดยเฉพาะด้านการทหาร พระองค์ทรงโปรดปรานที่จะเสด็จทอดพระเนตรการซ้อมรบ และทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของทหาร ทรงเปิดสโมสรนายทหาร และทรงพระนามว่า สโมสรร่วมเริงไชย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ได้ทรงถวายตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกรมทหารม้าที่๕ ปัจจุบันได้แปรสภาพหน่วยเป็นกองพันทหารม้าที่ ๖ อีกทั้งในปี รศ.๑๑๒ ยุคนั้นประเทศมหาอำนาจตะวันตก มีนโยบายในการแสวงหาอาณานิคม เมื่อครั้งเกิดสงคราม เป็นเหตุการณ์ที่สยามจวนเจียนจะเสียเอกราชมากที่สุด พระองค์ยังทรงข้างเคียงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงถวายกำลังพระทัยจนทรงมีกำลังพระทัยกลับมา

สำหรับนาม “ค่ายศรีพัชรินทร” แห่งนี้นั้น ก็ได้รับพระราชทานนาม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๖๒ สิริพระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต เป็นเวลานานปี ประชาชนชาวไทยยังคงจดจำ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มิเสื่อมคลาย

 

 

 มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.๒๓ โทร ๐ - ๔๓๒๓ - ๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๐๒๘ ทบ.๒๔๐๔๕
e-mail : thaisaeree@gmail.com